روز جهانی کودکگزارش امروز بیان  تشکری بزرگ است...
 تشکر از گل های رنگارنگی که شادابی، نشاط و هیاهو را برای این باغ زیبا به ارمغان آوردند و با نفس هایشان عطر مهربانی را در سرتاسر این باغ زیبا کشیدند...
با قلم احساساتشان رنگین کمان این باغ زیبا را بنا و با تشعشات قلب های مهربانشان، روشنایی را برفراز این رنگین کمان زیبا بنا کردند...

آرزوی همه ی ما برای شما کودکان لطیف، سلامتی، خنده ی از ته دل و رشد در محیطی آرام و با نشاط است. دوستتان داریم و به حضور تک تک شما گل های نازنین افتخار می کنیم و همگی با هم از اعماق وجودمان می گوییم:

گل های نازنین باغ حضرت معصومه، روزتان مبارک... 
   1397/7/17 15:03