ششمین روز شکوفه های سپید


 
به گزارش سنجاقک کوچولو،ششمین روز پایگاه تابستانی شکوفه‌های سپید در روز یکشنبه مورخ 98/6/3 با برنامه‌های ورزشی و علمی به زیبایی برگزار شد...
گروهی ازشکوفه‌های سپید در ششمین روز به ورزشگاه رفتند و بازی‌های شادی را تجربه کردند؛ گروه دیگر در آزمایشگاه علوم در قالب بازی "ماهی گیری" با "آهن ربا" و کاربرد‌های آن آشنا‌شدند؛ و گروه سوم مشغول ساخت کاردستی با گلوله‌های رنگی، با هدف دست ورزی، بودند و این فعالیت ها به صورت چرخشی انجام شد...
   1398/6/4 11:46