عبور نور از شیشهبه گزارش سنجاقک کوچولو، دانشمند کوچولوهای کلاس سومی با کمک معلم علوم با انواع شیشه ها و عبور نور از آن آشنا شدند؛ عبور نور از شیشه ها و انعکاس رنگ های مختلف کشف جدید بچه ها بود...
خدای مهربون، سپاس
 
   1396/11/24 08:38