محیط زیستبه گزارش سنجاقک کوچولو، کارگاه "حفاظت از محیط زیست" در راستای طرح "من محیط زیستم را دوست دارم"،  در باغ حضرت معصومه برگزار شد و راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب و جدا کردن زباله های تر و خشک به گل های نازنین به صورت نمایشی آموزش داده شد تا با کمک هم محیط سالم تری را برای زندگی فراهم کنیم...
خدای مهربون، سپاس

   1397/7/15 13:57