مسابقه امام شناسی شماره 4
دانش آموز عزیز لطفا به سوالات پاسخ دهید
* نام و نام خانوادگی دانش آموز :
* امام هادی(ع) چندمین امام ما شیعیان است؟ :
* نام پدر و نام فرزند امام هادی (ع) چیست؟ :
* از القاب معروف امام هادی (ع) یک مورد را نام ببر. :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :