ارزیابی کلاس های آنلاین

اولیاء گرامی 
با سلام، خواهشمند است جهت انجام ارزیابی کلاس های آنلاین تنها کلاس مربوط به دانش آموز خود را انتخاب و تکمیل فرمایید.
با تشکر

 
کلاس 1/1
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 1/2
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 1/3
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 2/1
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 2/2
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 2/3
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 3/1
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 3/2
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
کلاس 3/3
چه میزان از کیفیت تدریس معلم خود راضی بودید؟ :
           
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :