پرنده با بشقاب یک بار مصرف

بشقاب یک بار مصرف را نصف کرده و به سلیقۀ خود رنگ آمیزی کنید...سپس بر روی آن طرح دلخواه بکشید... در اینجا قلب انتخاب شده است...اجزای بدن پرنده را بر روی کاغذ رنگی یا مقوا کشیده و ببرید...
در آخر آن ها را به هم بچسبانید...
فرشته کوچولو، خسته نباشی...
 
   1399/4/7 02:12